Zakonodaja

Slovenska zakonodaja

Državni zbor

Državni zbor

Temelj varstva narave pri nas postavlja že Ustava Republike Slovenije. Najprej v petem členu določi, da “Država na svojem ozemlju … skrbi za ohranjanje naravnega bogastva …”. Podrobneje pa o okolju in naravi govori v 72. in 73. členu: npr. “Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja” in  “Država in lokalne skupnosti skrbijo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine.”

Krovni predpis, ki v Sloveniji ureja področje varstva narave je Zakon o ohranjanju narave (ZON). Vendar številne uporabne naravovarstvene določbe najdemo tudi v drugih zakonih: Zakonu o varstvu okolja (ZVO-1), Zakonu o vodah, Zakonu o divjadi in lovstvu (ZDLov-1), Zakonu o gozdovih, in drugih.

Seznam najpomembnejših slovenskih predpisov s področja varstva narave.

 

 

Zgodovinski predpisi

Predstavljamo izbor nekaterih najzanimivejših predpisov, ki so bili v različnih obdobjih v veljavi na nekaterih delih današnjega ozemlja Republike Slovenije.

Seznam zgodovinskih predpisov.

 

 

Evropska zakonodaja

Natura 2000 logo

Natura 2000 logo

Temelje varstva narave na nivoju Evropske unije sta položili Ptičja in Habitatna direktiva. Prva, ki je iz leta 1979, je postavila pravila varstva za vse v Uniji prostoživeče vrste ptic, druga pa je leta 1992 podobna pravila postavila za vse ostale ogrožene živalske in rastlinske vrste ter za habitatne tipe. Najpomembnejše naravovarstveno orodje, ki je skupno obema direktivama, so območja Natura 2000.

 

 

Mednarodne konvencije