Objave z zaznamkom ‘Stališče DOPPS’

Stališče DOPPS: Hidroelektrarne na Muri

Stališče DOPPS o izgradnji verige hidroelektrarn na reki Muri

Načrtovane hidroelektrarne na Muri (Delo)
Načrtovane hidroelektrarne na Muri (Delo)
 1. V DOPPSu pozdravljamo prizadevanja za reševanje problemov segrevanja ozračja. Verjamemo, da so obnovljivi viri energije (OVE) nujni za trajnostni razvoj človeštva in da lahko pomembno prispevajo k reševanju podnebnih problemov.
 2. Pri tem opozarjamo, da je treba objekte za proizvodnjo OVE v prostor umeščati s strateškim premislekom in skrbnim načrtovanjem. Ob nepremišljenem umeščanju namreč lahko naredimo veliko škode na nacionalno in mednarodno pomembnih območjih ohranjene narave
 3. V DOPPSu spremljamo pobude in razmišljanja o gradnji verige hidroelektrarn na Muri, kar se večkrat omenja hkrati z ekološko sanacijo vodnega telesa reke Mure, ki naj bi bila potrebna.
 4. Mura je največja slovenska reka brez velikih energetskih in drugih za naravo najbolj uničujočih objektov, in ena zadnjih ohranjenih velikih nižinskih rek sploh. To je območje z visoko biodiverziteto in vrhunsko območje ohranjene narave.
 5. Reka Mura s svojimi obrečnimi habitati je eno najpomembnejših območij za ptice v Sloveniji. Območje je uvrščeno v omrežje Natura 2000 za ptice in je najpomembnejše območje za številne vrste ptic v državi, npr. za srednjega detla, črno štorkljo, vodomca, čapljico, belovratega muharja, plašico, breguljko in druge.
 6. V DOPPSu smo zaskrbljeni zaradi načrtov o izgradnji hidroelektrarn na Muri. Bojimo se, da bi to pomenilo obsežno razvrednotenje enkratnega rečnega ekosistema z aktivno rečno strugo, razvejanimi rečnimi rokavi, mrtvicami in poplavnimi gozdovi. Bojimo se tudi, da bi poseg pomenil veliko grožnjo mednarodno pomembnim populacijam ptic na območju.
 7. Zato pozivamo odgovorne:
  • da se skrbno pretehta, če je hidroelektrarne sploh mogoče zgraditi brez prekomerne škode za naravo
  • da nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z varstvom narave, vključijo v najzgodnejše faze načrtovanja projekta in presojanje njegovih vplivov na naravo
  • vse postopke vodijo transparentno in družbeno odgovorno.

Priloga:

Stališče DOPPS: vetrne elektrarne

Stališče DOPPS o vetrnih elektrarnah v Sloveniji. Sprejeto na seji Upravnega odbora DOPPS dne 5. maja 2003.

VE Banjšice (T.Jančar)
VE Banjšice (T.Jančar)
 1. DOPPS postavitvi vetrnih elektrarn (VE) v Sloveniji v splošnem ne nasprotuje. Menimo, da so ob zelo skrbnem umeščanju v prostor sprejemljiv način pridobivanja okolju manj škodljive električne energije.
 2. Pri umeščanju VE v prostor je treba še posebej skrbno preveriti morebitni negativni vpliv VE na ptice. Izkušnje iz držav, ki že imajo veliko VE namreč kažejo, da VE umeščene na neprimerna območja ogrožajo ptiče. Veliko smrtnost povzročijo predvsem med ujedami in drugimi večjimi vrstami ptic, ki so že tako med najbolj ogroženimi ptičjimi vrstami.
 3. DOPPS nasprotuje postavitvi VE na območja pomembna za vrste ptic, ki jih VE ogrožajo. Med ta območja sodijo gnezdišča, prehranjevališča, prezimovališča in selitvene poti.
 4. DOPPS nasprotuje postavitvi VE na naravovarstveno najpomembnejša območja. Mednja od aktualnih lokacij na Primorskem sodijo: območje kraškega roba z Goličem, območje roba Trnovskega gozda in Nanosa ter južna pobočja bodočega Snežniškega regijskega parka z Volovjo rebrijo. Ta območja so pomembna tako zaradi ohranjanja biodiverzitete, zaradi habitatov redkih, ogroženih in endemičnih rastlinskih in živalskih vrst, kot tudi zaradi krajinske vrednosti in zaradi odsotnosti večjih infrastrukturnih in urbanih elementov.
 5. DOPPS predlaga, da se možne lokacije za VE iščejo v območjih degradirane krajine in na območjih manjše biodiverzitetne vrednosti. Takšna območja so npr: vzdolž avtocest, na območjih degradiranih zaradi intenzivnega kmetijstva ali urbanizacije in na območjih poraščenih z nasadi in gozdovi neavtohtonega črnega bora.
 6. DOPPS je pripravljen pri umeščanju VE v prostor konstruktivno sodelovati. Pripravljeni smo sodelovati pri zbiranju gradiva za strokovne presoje vpliva VE na ptiče za investitorje in za organe Republike Slovenije.

 

Priloga: