Rubrika ‘IBA Kras’

Stališče DOPPS: vetrne elektrarne

Stališče DOPPS o vetrnih elektrarnah v Sloveniji. Sprejeto na seji Upravnega odbora DOPPS dne 5. maja 2003.

VE Banjšice (T.Jančar)
VE Banjšice (T.Jančar)
  1. DOPPS postavitvi vetrnih elektrarn (VE) v Sloveniji v splošnem ne nasprotuje. Menimo, da so ob zelo skrbnem umeščanju v prostor sprejemljiv način pridobivanja okolju manj škodljive električne energije.
  2. Pri umeščanju VE v prostor je treba še posebej skrbno preveriti morebitni negativni vpliv VE na ptice. Izkušnje iz držav, ki že imajo veliko VE namreč kažejo, da VE umeščene na neprimerna območja ogrožajo ptiče. Veliko smrtnost povzročijo predvsem med ujedami in drugimi večjimi vrstami ptic, ki so že tako med najbolj ogroženimi ptičjimi vrstami.
  3. DOPPS nasprotuje postavitvi VE na območja pomembna za vrste ptic, ki jih VE ogrožajo. Med ta območja sodijo gnezdišča, prehranjevališča, prezimovališča in selitvene poti.
  4. DOPPS nasprotuje postavitvi VE na naravovarstveno najpomembnejša območja. Mednja od aktualnih lokacij na Primorskem sodijo: območje kraškega roba z Goličem, območje roba Trnovskega gozda in Nanosa ter južna pobočja bodočega Snežniškega regijskega parka z Volovjo rebrijo. Ta območja so pomembna tako zaradi ohranjanja biodiverzitete, zaradi habitatov redkih, ogroženih in endemičnih rastlinskih in živalskih vrst, kot tudi zaradi krajinske vrednosti in zaradi odsotnosti večjih infrastrukturnih in urbanih elementov.
  5. DOPPS predlaga, da se možne lokacije za VE iščejo v območjih degradirane krajine in na območjih manjše biodiverzitetne vrednosti. Takšna območja so npr: vzdolž avtocest, na območjih degradiranih zaradi intenzivnega kmetijstva ali urbanizacije in na območjih poraščenih z nasadi in gozdovi neavtohtonega črnega bora.
  6. DOPPS je pripravljen pri umeščanju VE v prostor konstruktivno sodelovati. Pripravljeni smo sodelovati pri zbiranju gradiva za strokovne presoje vpliva VE na ptiče za investitorje in za organe Republike Slovenije.

 

Priloga: